logo-wodociagityskie_ok2-01-1.svg
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin.svg
icon

Dla akcjonariuszy

OGŁOSZENIE

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 12 października 2023 roku, o godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Stadionu Miejskiego w Tychach, przy ul. Edukacji 7, (wejście od ul. Baziowej, sala konferencyjna – wejście do Tyskiej Galerii Sportu).

OGŁOSZENIE

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 19.06.2023 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Stadionu Miejskiego w Tychach, przy ul. Edukacji 7, (parking i wejście od ul. Baziowej, sala konferencyjna – wejście do Tyskiej Galerii Sportu).

OGŁOSZENIE O NWZ

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 stycznia 2023 roku, o godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Stadionu Miejskiego w Tychach, przy ul. Edukacji 7, (parking i wejście od ul. Baziowej, sala konferencyjna -wejście do Tyskiej Galerii Sportu).

OGŁOSZENIE O NWZ

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 28 listopada 2022 roku, o godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

OGŁOSZENIE

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1 art. 399 § 1 art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także w oparciu o § 44 ust. 1 § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 14.06.2022 r., o godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

Data dodania: 30-05-2022

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje akcjonariuszy Spółki, że dnia 16 maja 2022r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian zapisów w Statucie Spółki, na podstawie podjętych w dniu 18 listopada 2020r. przez NWZA, uchwał.

W związku z powyższym, następuje zmiana dotycząca pierwszeństwa zakupu akcji Spółki przez akcjonariuszy. Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 7, w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki, dotyczącej sprzedaży akcji:

„(…) 1.Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) powinien o swym zamiarze powiadomić Spółkę przedkładając zawiadomienie („Zawiadomienie”) zawierające:

a.  informację o liczbie, serii i numerach akcji przeznaczonych do zbycia w ramach jednej lub większej liczby transakcji („Zbywane Akcje”),

b.  imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe osoby, której Zbywca zamierza zbyć Zbywane Akcje („Proponowany Nabywca”),

c.  kwocie, jaką Zbywca ma otrzymać od Proponowanego Nabywcy w zamian za rozporządzenie Zbywanymi Akcjami na rzecz Proponowanego Nabywcy,

d.  upoważnienie udzielone Spółce do odebrania w imieniu Zbywcy oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji objętych Zawiadomieniem wraz ze zgodą Zbywcy na zbycie akcji uprawnionym akcjonariuszom na warunkach określonych w Zawiadomieniu.

2.Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia, pisemnie poinformuje wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy o warunkach zbycia akcji określonych w Zawiadomieniu, doręczając jednocześnie uprawnionym akcjonariuszom jego kopię.

3.Cena nabycia akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa Cenie Zbycia („Cena Nabycia”).

4.Uprawnieni akcjonariusze wykonują Prawo Pierwszeństwa poprzez złożenie oświadczenia pisemnego Zarządowi Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 („Oświadczenie”). Oświadczenie powinno zawierać liczbę akcji imiennych, które akcjonariusz zamierza nabyć w ramach realizacji prawa pierwszeństwa oraz zgodę na Cenę Nabycia.

5.W przypadku, gdy Oświadczenia będą dotyczyć akcji w liczbie przekraczającej liczbę Zbywanych Akcji, Zarząd Spółki dokonana redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym przez uprawnionych akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenia („Uprawnieni Nabywcy”).

6.Zarząd Spółki w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od upływu terminu do złożenia Oświadczenia przez ostatniego z Nabywców, sporządzi listę zawierającą dane uprawnionych akcjonariuszy, z liczbą i numerami akcji przypisanych każdemu z uprawnionych akcjonariuszy oraz Ceną Nabycia („Lista”) i doręczy ją Zbywcy oraz każdemu z Uprawnionych Nabywców. Wraz z doręczeniem Listy Zbywcy i uprawnionemu akcjonariuszowi dochodzi do zawarcia umowy zbycia akcji przez Zbywcę na rzecz uprawnionego akcjonariusza na warunkach określonych w Liście.

7.Jeżeli po wyczerpaniu powyższej procedury pozostaną Zbywane Akcje nienabyte przez uprawnionych akcjonariuszy w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa („Pozostałe Akcje”), Spółka ma prawo do udzielenia Zbywcy zezwolenia na zbycie Pozostałych Akcji w sposób wskazany przez Zbywcę w Zawiadomieniu lub też do odmowy takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem nabywcy Pozostałych Akcji, na warunkach określonych w Zawiadomieniu, zarówno z grona akcjonariuszy, jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia doręczenia Listy Zbywcy.

8.Jeżeli Spółka odmówi zezwolenia na zbycie Pozostałych Akcji, nie wskazując nabywcy, lub też wskazany przez Spółkę nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu Pozostałych Akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę, lub nie zapłaci ceny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub w terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć Pozostałe Akcje Proponowanemu Nabywcy na warunkach określonych w Zawiadomieniu.

9.Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. (…)”

Wobec wejścia w życie od 16 maja 2022 roku powyższych regulacji prawnych, Zarząd Spółki uprzejmie zawiadamia, że wszelkie umowy zbycia akcji imiennych Spółki zawarte po tym terminie (bez zachowania przedstawionego trybu) będą bezskuteczne i nie będą mogły być podstawą do dokonania zapisów w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna.

Data dodania: 18-05-2022

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Data dodania: 21-02-2022

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 15 marca 2022 roku, o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie przypomina, że rejestr akcjonariuszy jest prowadzony przez Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: DM BDM), stąd też wszelkie kwestie dotyczące tego rejestru (np. dokonywanie wpisu nowego akcjonariusza wynikające ze sprzedaży, spadku czy też darowizny akcji), powinny być kierowane bezpośrednio do DM BDM.

Tryb dokonywania wpisu oraz forma koniecznych dokumentów do jego dokonania, określone są w §13 Regulaminu prowadzenia rejestru,  którego treść została opublikowana na stronie internetowej Spółki /zakładka „informacje dla akcjonariuszy”/. W zakładce tej, została również opublikowana informacja  DM BDM dotycząca danych adresowych i sposobu kontaktu z tym podmiotem.

DM BDM dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.

Spółka informuje również, że zgodnie z art. 343 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje podmioty mające prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, tzn.: „uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki nie będącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia”.

RPWiK Tychy S.A. oświadcza, że nie będzie pośredniczyło w przekazywaniu jakichkolwiek dokumentów pomiędzy akcjonariuszami Spółki, a Domem Maklerskim BDM S.A.

Zarząd RPWiK Tychy S.A.

Data dodania: 30-09-2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Data dodania: 12-11-2021

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z § 44 ust. 1 i ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 2 grudnia 2021 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Data dodania: 31-05-2021

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3  Kodeksu Spółek Handlowych. a także w oparciu o § 44 ust. 1, § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 17 czerwca 2021 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.   


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 400 § 1, w związku z art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1526 ze zm.) na wniosek z dnia 15.10.2020r. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 18 listopada 2020 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

I Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 29-09-2020

II Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 29-10-2020

III Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 30-11-2020

IV Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 23-12-2020

V Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 27-01-2021

Oświadczenie Akcjonariusza Spółki RPWiK Tychy S.A.

Rejestr akcjonariuszy

Data dodania: 29-09-2020

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2020r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM S. A. z siedzibą w Bielsku- Białej, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.09.2020r.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Jednocześnie poniżej zamieszczamy  informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy:

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Tabela opłat i prowizji

Informacja o podmiocie Dom maklerski BDM Spółka Akcyjna

Uwaga!

Dematerializacja akcji

Szanowni Akcjonariusze

Rejonowe   Przedsiębiorstwo   Wodociągów   i   Kanalizacji   w   Tychach   Spółka   Akcyjna   informuje, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Tym samym, zgodnie z regulacjami nowelizacji, Spółka jest zobligowana do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i „na okaziciela”. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji, przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zatem akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot kwalifikowany, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niezdematerializowane akcje, co do zasady, w terminie wskazanym powyżej, utracą swoją moc obowiązującą, a za akcjonariusza będzie uważać się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres Spółki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ul. Sadowa 4

43-100 Tychy.

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń