brand.png
brand.png
icon

Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie przypomina, że rejestr akcjonariuszy jest prowadzony przez Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: DM BDM), stąd też wszelkie kwestie dotyczące tego rejestru (np. dokonywanie wpisu nowego akcjonariusza wynikające ze sprzedaży, spadku czy też darowizny akcji), powinny być kierowane bezpośrednio do DM BDM.

Tryb dokonywania wpisu oraz forma koniecznych dokumentów do jego dokonania, określone są w §13 Regulaminu prowadzenia rejestru,  którego treść została opublikowana na stronie internetowej Spółki /zakładka „informacje dla akcjonariuszy”/. W zakładce tej, została również opublikowana informacja  DM BDM dotycząca danych adresowych i sposobu kontaktu z tym podmiotem.

DM BDM dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.

Spółka informuje również, że zgodnie z art. 343 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje podmioty mające prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, tzn.: „uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki nie będącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia”.

RPWiK Tychy S.A. oświadcza, że nie będzie pośredniczyło w przekazywaniu jakichkolwiek dokumentów pomiędzy akcjonariuszami Spółki, a Domem Maklerskim BDM S.A.

Zarząd RPWiK Tychy S.A.

Data dodania: 30-09-2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Data dodania: 12-11-2021

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z § 44 ust. 1 i ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 2 grudnia 2021 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Data dodania: 31-05-2021

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3  Kodeksu Spółek Handlowych. a także w oparciu o § 44 ust. 1, § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 17 czerwca 2021 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.   


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 400 § 1, w związku z art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1526 ze zm.) na wniosek z dnia 15.10.2020r. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 18 listopada 2020 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

I Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 29-09-2020

II Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 29-10-2020

III Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 30-11-2020

IV Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 23-12-2020

V Wezwanie Akcjonariusza

Data dodania: 27-01-2021

Oświadczenie Akcjonariusza Spółki RPWiK Tychy S.A.

Rejestr akcjonariuszy

Data dodania: 29-09-2020

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2020r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM S. A. z siedzibą w Bielsku- Białej, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.09.2020r.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Jednocześnie poniżej zamieszczamy  informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy:

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Tabela opłat i prowizji

Informacja o podmiocie Dom maklerski BDM Spółka Akcyjna

Uwaga!

Dematerializacja akcji

Szanowni Akcjonariusze

Rejonowe   Przedsiębiorstwo   Wodociągów   i   Kanalizacji   w   Tychach   Spółka   Akcyjna   informuje, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Tym samym, zgodnie z regulacjami nowelizacji, Spółka jest zobligowana do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i „na okaziciela”. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji, przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zatem akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot kwalifikowany, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niezdematerializowane akcje, co do zasady, w terminie wskazanym powyżej, utracą swoją moc obowiązującą, a za akcjonariusza będzie uważać się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres Spółki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ul. Sadowa 4

43-100 Tychy.

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń