brand.png
brand.png
icon

Dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3  Kodeksu Spółek Handlowych. a także w oparciu o § 44 ust. 1, § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 17 czerwca 2021 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.   

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 400 § 1, w związku z art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1526 ze zm.) na wniosek z dnia 15.10.2020r. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 18 listopada 2020 roku, o godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2020r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM S. A. z siedzibą w Bielsku- Białej, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.09.2020r.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Jednocześnie poniżej zamieszczamy  informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy:

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Tabela opłat i prowizji

Informacja o podmiocie Dom maklerski BDM Spółka Akcyjna

Uwaga!

Dematerializacja akcji

Szanowni Akcjonariusze

Rejonowe   Przedsiębiorstwo   Wodociągów   i   Kanalizacji   w   Tychach   Spółka   Akcyjna   informuje, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Tym samym, zgodnie z regulacjami nowelizacji, Spółka jest zobligowana do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i „na okaziciela”. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji, przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zatem akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot kwalifikowany, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niezdematerializowane akcje, co do zasady, w terminie wskazanym powyżej, utracą swoją moc obowiązującą, a za akcjonariusza będzie uważać się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres Spółki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ul. Sadowa 4

43-100 Tychy.

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń