brand.png
brand.png

Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi odnośnie ochrony osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny związany z tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (RPWiK Tychy S.A.) umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z RPWiK Tychy S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, pod adresem ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, KRS: 0000219629, NIP: 6460010322, numer REGON: 270544647, tel.: 32 325 70 01, e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

RPWiK Tychy S.A. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług RPWiK Tychy S.A.. (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy z RPWiK Tychy S.A.,
 2. w celu wykonania umowy zawartej z RPWiK Tychy S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RPWiK Tychy S.A., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 4. w celach marketingowych produktów i usług RPWiK Tychy S.A. (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z RPWiK Tychy S.A., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z RPWiK Tychy S.A.,
 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na RPWiK Tychy S.A. (np. wystawienie faktury),
 2. prawnie uzasadniony interes RPWiK Tychy S.A. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z RPWiK Tychy S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi RPWiK Tychy S.A. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od RPWiK Tychy S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług RPWiK Tychy S.A. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną RPWiK Tychy S.A. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez RPWiK Tychy S.A. jest prawnie uzasadnione.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z RPWiK Tychy S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić RPWiK Tychy S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec RPWiK Tychy S.A.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z RPWiK Tychy S.A. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez RPWiK Tychy S.A.?

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

RPWIK Tychy S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu RPWIK Tychy S.A. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonało pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Więcej informacji na temat ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie www.rpwik.tychy.pl w menu: Strefa klienta, w zakładce RODO

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń